Publications

Nasery, S., & Kalkan, K. (2021). Snow avalanche risk mapping using GIS-based multi-criteria decision analysis: the case of Van, Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 14(9), 782. https://doi.org/10.1007/s12517-021-07112-4 (SCI)

Ahmadi, H., Kalkan, K. Mapping of Ophiolitic Complex in Logar and Surrounding Areas (SE Afghanistan) With ASTER Data. J Indian Soc Remote Sens (2021). https://doi.org/10.1007/s12524-021-01319-4 (SCI)

Aghlmand, M , Kalkan, K , Onur, M , Öztürk, G , Ulutak, E . (2021). Google Earth Engine ile arazi kullanımı haritalarının üretimi . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 38-47 . https://dergipark.org.tr/en/pub/ngumuh/issue/59647/795977

Yıldırım, V., Kalkan, K. (2021). Türkiye için Gece Işıkları ve İnsani Gelişme Endeksinin Mekansal İstatistiksel Analizi (A Spatial Statistical Evaluation of Night Lights and Human Development Index for Turkey). https://www.harita.gov.tr/images/dergi/makaleler/16c93389b9eb668.pdf

Hafizi, H., & Kalkan, K. (2020). Evaluation of Object-Based Water Body Extraction Approaches Using Landsat-8 Imagery. Journal of Aeronautics and Space Technologies, 13(1), 81–89. http://jast.hho.edu.tr/index.php/JAST/article/view/396

Atun, R., Kalkan, K., & Gürsoy, Ö. (2020). Determining The Forest Fire Risk with Sentinel 2 Images. Turkish Journal of Geosciences, 1(1), 22–26. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkgeo/issue/54166/733152

Nasery, S., & Kalkan, K. (2020). Burn area detection and burn severity assessment using Sentinel 2 MSI data: The case of Karabağlar district, İzmir/Turkey. Turkish Journal of Geosciences, 1(2), 72–77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkgeo/issue/56822/770803

Karslıoğlu, A., Alyakış, M. H., Kalkan, K., & Onur, M. İ. (2020). Sentinel-1 Uydusu ile Konya Karapınar İlçesi Bölgesel Çökme Analizi. Disaster Science and Engineering, 6(2), 8–15. http://www.disasterengineering.com/tr/pub/issue/58167/749723

Pekkan, Ö. I., Kalkan, K., & Çabuk, A. (2020). Arazi Örtüsü Değişiminin Modellenmesi: Karaburun Yarımadası Örneği. GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, 3(2), 21–38. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aist/issue/52831/677073

Aghlmand, M., Kalkan, K., & Onur, M. İ. (2019). Sentinel 2 Uydusunun Orman Sınıflandırma Kabiliyetinin İncelenmesi. International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019.

Kalkan, K., Maktav, M. D., & Bayram, B. (2019). Shoreline Extraction from Cloud Removed Landsat 8 Image: Case Study Lake Erçek, Turkey. In Mathematical Modeling of Real World Problems: Interdisciplinary Studies in Applied Mathematics (pp. 37–55). Nova Science Publishers. https://novapublishers.com/shop/mathematical-modeling-of-real-world-problems-interdisciplinary-studies-in-applied-mathematics/

Kalkan, K. (2019, December). Uzaktan Algılama. Bilim ve Teknik Dergisi, 72–81. https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/72_81_uzaktan_algilama.pdf

Teke, M., Efendioğlu, M., Demirpolat, C., Berktaş, O., & Kalkan, K. (2019). Uydu Görüntü Kıymetlendirme ve Uzaktan Algılama İçin Milli Veri Kıymetlendirme Yazılımı (VKY) Geliştirilmesi. X. Türkiye Ulusal Fotogrametrive Uzakatan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu. http://tufuab2019.aksaray.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/tam_metin_kitap.pdf

Kalkan, K. (2018). Landsat 8 ve Sentinel-2 Uydu Görüntüleri ile Bölgesel Ortalama Bulutluluk Tespiti. VII. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu UZAL-CBS2018. https://doi.org/10.15659/uzalcbs2018.7040

Kalkan, K., & Maktav, M. D. (2018). A Cloud Removal Algorithm to Generate Cloud and Cloud Shadow Free Images Using Information Cloning. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 46(8), 1255–1264. https://doi.org/10.1007/s12524-018-0806-y (SCI)

Efendioglu, M., Ozkan, S., Demirpolat, C., Teke, M., & Kalkan, K. (2018). Classification-based and rule-based methods for cloud detection in high resolution satellite imagery. 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 1–4. https://doi.org/10.1109/SIU.2018.8404651

Esetlili, M. T., Bektas Balcik, F., Balik Sanli, F., Ustuner, M., Kalkan, K., Goksel, C., Gazioğlu, C., & Kurucu, Y. (2018). Comparison of Object and Pixel-Based Classifications For Mapping Crops Using Rapideye Imagery: A Case Study Of Menemen Plain, Turkey. International Journal of Environment and Geoinformatics, 5(2), 231–243. https://doi.org/10.30897/ijegeo.442002

Kalkan, K., & Maktav, D. (2017). Segmentation Based Cloud and Cloud Shadow Detection in Satellite Imagery. Journal of Aeronautics and Space Technologies, 10(1), 45–54. http://www.rast.org.tr/JAST/index.php/JAST/article/view/26

Kalkan, K., & Maktav, D. (2016). Landsat-8 Görüntülerinden Gölge ve Bulut Belirleme. VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_993.pdf

Teke, M., Deveci, S., Öztoprak, F., Efendioğlu, M., Küpçü, R., Demirkesen, C., Şimşek, F., Bağcı, B., Uysal, E., Türker, U., Yıldırım, E., Bayramin, İ., Kalkan, K., & Demirpolat, C. (2016). Akıllı Tarım Fizibilite Projesi: Hassas Tarım Uygulamaları için Havadan ve Yerden Veri Toplanması, İşlenmesi ve Analizi. VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_1217.pdf

Kalkan, K., & Maktav, D. (2016). Çok Zamanlı Uydu Görüntülerinde Bulut-Gölge Alanlarının Klonlanması. VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_992.pdf

Aydin, O., Kalkan, K., & Ozparlak, L. (2016). Yer Kontrol Noktalarının Otomatik Tespiti ile Görüntülerde Yersel Doğruluk Üretimi. 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 705–708. https://doi.org/10.1109/SIU.2016.7495837

Kalkan, B., & Kalkan, K. (2016). Lojistik Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları. VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_994.pdf

Öztaner, Y. B., Güney, B., Özçomak, D., Kahya, C., Balçık, F. B., Çakır, S., & Kalkan, K. (2015). An Investigation of the Relationship Between Modis AOD And PM2.5 Over Marmara Region. VII. Atmospheric Science Symposium. https://www.researchgate.net/publication/277007777_An_Investigation_of_the_Relationship_between_Modis_AOD_and_PM25_over_Marmara_Region_Turkey

Kalkan, K., Filiz, B. G., Ozer, O., & Teke, M. (2015). Vegetation discrimination analysis from Göktürk-2 imagery. 2015 7th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), 329–332. https://doi.org/10.1109/RAST.2015.7208364

Karaman, H., Rezaei, S., Kalkan, K., Konukçu, B., & Erden, T. (2014). Afet Sonrası En Uygun Geçici Barınma Alanlarının CBS ile Tespiti. V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2014_041.pdf

Öztaner, Y. B., Güney, B., Kalkan, K., Kahya, C., Balçık, F. B., & Çakır, S. (2014). PM2.5 Dağılımının Belirlenmesi için Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması : Marmara Bölgesi Örneği. V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2014_080.pdf

Kalkan, K. (2014). Konum ve Pazarlamanın Birleştiği Yer: Geo-Marketing. Satın Alma Dergisi, Sayı 15. http://www.buyernetwork.net/mart2014/

Kalkan, K., Bayram, B., Maktav, D., & Sunar, F. (2013). Comparison of support vector machine and object based classification methods for coastline detection. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-7/W2, 125–127. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-125-2013

Arslan, A. E., & Kalkan, K. (2013). Comparison of working efficiency of terrestrial laser scanner in day and night conditions. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-7/W2, 19–21. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-19-2013

Filiz, G., Maktav, D., Kalkan, K., & Özer, O. (2013). Mobi̇l Platformlar Üzeri̇nden Gerçek Zamanli Eki̇p Taki̇p Si̇stemi̇. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013. https://www.researchgate.net/publication/258836385_Mobil_Platformlar_Uzerinden_Gercek_Zamanli_Ekip_Takip_Sistemi

Çelik, B., & Kalkan, K. (2012). Isıl Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Yeryüzü Sıcaklıklarının Tespitinde Farklı Tek-Kanal Algoritmalarının Meteorolojik İstasyon Verileri Kullanılarak Karşılaştırılması: İstanbul Örneği. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2012_088.pdf

Özkan, C., Osmanoğlu, B., Sunar, F., Staples, G., Kalkan, K., & Balık Sanlı, F. (2012). Testing the Generalization Efficiency of Oil Slick Classification Algorithm using Multiple SAR Data for Deepwater Horizon Oil Spill. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXIX-B7, 67–72. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XXXIX-B7-67-2012

Kalkan, K., Maktav, D., Özer, O., & Ceylan, S. (2012). Açık Kaynak Kodlu Veri Tabanı ve Harita Görselleştirme Arayüzleri Kullanarak Farklı Mekansal Verilerin Web Ortamında Görselleştirilmesi. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2012_099.pdf

Maktav, D., Jurgens, C., Siegmund, A., Sunar, F., Esbah, H., Kalkan, K., Uysal, C., Mercan, O. Y., Akar, I., Thunig, H., & Wolf, N. (2011). Multi-criteria spatial decision support system for valuation of open spaces for urban planning. Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies - RAST2011, 160–163. https://doi.org/10.1109/RAST.2011.5966812

Thunig, H., Carsten, J., Siegmund, A., Maktav, D., Sunar, F., Eşbah, H., Levent, T. B., Uysal, C., Kalkan, K., Mercan, O. Y., Akar, İ., & Wolf, N. (2011). Potential Open Space Detection and Decision Support for Urban Planning by Means of Optical VHR Satellite Imagery. 31st EARSeL Symposium. https://www.researchgate.net/publication/258836469_Potential_Open_Space_Detection_and_Decision_Support_for_Urban_Planning_by_Means_of_Optical_VHR_Satellite_Imagery

Carsten, J., Wolf, N., Thunig, H., Siegmund, A., Maktav, D., Sunar, F., Eşbah, H., Levent, T. B., Uysal, C., Kalkan, K., Mercan, O. Y., & Akar, İ. (2011). Extraction and Multi-criteria Evaluation of Potential Space for Inner-Urban Development by Means of Optical VHR Satellite Imagery. Proceedings of GTC 2011, Geomatics Technologies in the City. https://www.researchgate.net/publication/258836383_Extraction_and_Multi-criteria_Evaluation_of_Potential_Space_for_Inner-Urban_Development_by_Means_of_Optical_VHR_Satellite_Imagery

Kalkan, K., & Akar, İ. (2010). Effects of Human Activities on Flood Risk and Recommendations for Prevention by Help of GIS and Remote Sensing. TIEMS 7th Workshop. https://www.researchgate.net/publication/258836203_Effects_of_Human_Activities_on_Flood_Risk_and_Recommendations_for_Prevention_by_Help_of_GIS_and_Remote_Sensing

Kalkan, K., & Maktav, D. (2010). Nesne Tabanlı ve Piksel Tabanlı Sınıflandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması (IKONOS Örneği). III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2010_19.pdf

Kalkan, K., Mercan, O. Y., & Maktav, D. (2010). Kıyı Çizgisinin Otomatik Olarak Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Entegrasyonu (Matlab Uygulaması). III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2010_89.pdf

Maktav, D., Siegmund, A., Carsten, J., Naumann, S., Sunar, F., Eşbah, H., Levent, T. B., Akar, İ., Uysal, C., Kalkan, K., Mercan, O. Y., Wolf, N., & Thunig, H. (2010). Kentsel Gelişim için Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi ve Değerlemesi. III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2010_94.pdf

Akar, I., Kalkan, K., Maktav, D., & Ozdemir, Y. (2009). Determination of land use effects on flood risk by using integration of GIS and remote sensing. 2009 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 23–26. https://doi.org/10.1109/RAST.2009.5158202